Download Algemene Voorwaarden Greening Components

 

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op Greening Components BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te (5248 NL) Rosmalen aan de Graafsebaan 139, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59720301. Greening Components BV neemt deel aan het economisch verkeer onder haar handelsnaam “PVO International”. Greening Components BV wordt hierna aangeduid als “PVO”;

 

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen PVO en haar contractspartijen (“Klant”).

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken vermits een dergelijke afwijking door twee gezamenlijk handelende bestuurders van PVO is ondertekend.

1.3 Indien wegens strijd met enige wetsbepaling op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan; de overige bepalingen van Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 

2 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMST

2.1 Elke aanbieding van PVO is vrijblijvend.

2.2 Tussen PVO en Klant komt een overeenkomst tot stand op het moment dat PVO en Klant een koopovereenkomst sluiten of indien Klant een akkoord op een offerte geeft, of in geval van een transactie onder een bestaande opdrachtovereenkomst / raamovereenkomst, indien Klant een verkooporderbevestiging van PVO heeft ontvangen.

2.3 De in artikel 2.2 vermelde koopovereenkomst of offerte / verkooporderbevestiging vormt tezamen met de Algemene Voorwaarden de complete overeenkomst tussen partijen. De algemene voorwaarden van Klant worden afgewezen en zijn nimmer van toepassing op de overeenkomst tussen PVO en Klant. De overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd middels een rechtsgeldig door bevoegde vertegenwoordigers ondertekend document.

 

3 PRIJZEN

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en Free Carrier (FCA; Incoterms 2020).

3.2 Wijzigingen van prijzen, zoals maar niet gelimiteerd, tot inkoop-, loon-, materiaal- en vrachtkosten, sociale- en overheidslasten, verzekeringspremies en belastingen alsmede andere kosten, geven PVO het recht de door haar aan Klant in rekening te brengen prijzen eveneens te wijzigen, waarbij PVO aan Klant een schriftelijke onderbouwing zal verstrekken. Klant is gehouden de aldus extra doorbelaste kosten aan PVO te vergoeden.

 

4 BETALING

4.1 Voorafgaand aan de levering van de producten, verstuurt PVO aan Klant de verkooporderbevestiging en/of de betreffende facturen en de overeengekomen verkoopprijs dient door Klant vóór levering, doch uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum en binnen de overeengekomen betaaltermijn, te worden voldaan.

4.2 Betaling door Klant dient te geschieden in euro zonder enig recht op verrekening, korting, inhouding of opschorting uit welke hoofde dan ook.

4.3 Ingeval van niet-tijdige betaling, is Klant automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is Klant rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. In dat geval heeft PVO het recht om van Klant toereikende zekerheid te verlangen voor zijn betalingsverplichtingen.

4.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement, surseance van betaling van, dan wel overige betalingsmoeilijkheden bij Klant worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is PVO bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van PVO schadevergoeding te vorderen. Tevens zal Klant het er alsdan toe leiden dat op eerste schriftelijk verzoek van PVO adequate zekerheden worden gesteld, bij gebreke waarvan PVO het onvoorwaardelijke recht heeft om de overeenkomst per direct te ontbinden.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van vijf (5)% van de factuurwaarde, met een minimum van EUR 500,-.

4.6 PVO is steeds gerechtigd (al dan niet opeisbare) vorderingen van PVO op Klant te verrekenen met een (al dan niet opeisbare) vordering van Klant op PVO.

 

5 LEVERING

5.1 Pas na ontvangst van betaling van de koopprijs, of in het geval van aankoop op krediet en de kredietlimiet als toereikend wordt beoordeeld door PVO, zal PVO overgaan tot levering van de producten Free Carrier (FCA; Incoterms 2020), derhalve op de plaats van het magazijn waar de producten zich bevinden en op de (indicatieve) datum als vermeld in de verkooporderbevestiging. Tegen betaling kan PVO voor haar Klant het transport verzorgen tegen de daarvoor geldende en separaat overeen te komen (transport)prijzen en condities.

5.2 De leverdatum en het tijdstip van levering gelden nimmer als fatale termijn. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor rekening en risico van Klant, ook indien levering plaatsvindt in het magazijn van PVO. Met ingang van het moment dat de producten geleverd zijn, vallen de Producten niet langer onder een verzekeringspolis van PVO. Mochten de Producten van de klant in het magazijn van PVO zijn opgeslagen, dan gelden hiervoor de FENEX 2014 opslagvoorwaarden (LSC – Logistics Service Conditions 2014).

5.3 PVO is gerechtigd een bestelling in gedeelten te factureren en/of te leveren.

5.4 Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen uiterlijk op de aangegeven leveringsdatum. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten maximaal twee (2) weken worden opgeslagen bij PVO voor rekening van Klant. PVO heeft het recht, maar niet de plicht, de producten op te slaan voor een langere periode, voor rekening van Klant. Van de oorspronkelijke, in de verkooporderbevestiging vermelde, leverdata kan slechts schriftelijk worden afgeweken, vermits een dergelijke afwijking door twee gezamenlijk handelende bestuurders van PVO is ondertekend. Een dergelijke afwijking impliceert nimmer een uitgestelde betaaltermijn en derhalve zal een uitgesteld leveringstijdstip nimmer tot gevolg hebben dat Klant later mag betalen.

5.5 Indien Klant de producten niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.4 heeft afgenomen of als Klant aangeeft de producten niet te zullen afnemen, dan komt de leveringsverplichting van PVO (automatisch) te vervallen en verbeurt Klant een direct opeisbare boete ter hoogte van 10% van de factuurwaarde van de betreffende producten, onverminderd de overige rechten van PVO op grond van de overeenkomst of de wet, zoals nakoming en/of schadevergoeding. PVO heeft alsdan het recht de betreffende producten aan een derde partij te verkopen, tegen haar conveniërende voorwaarden. Klant accepteert reeds nu voor alsdan, om in een dergelijk geval aan PVO het prijsverschil aan PVO te vergoeden indien de producten tegen een lagere prijs aan voormelde derde partij worden verkocht. Tevens zal Klant aan PVO het alsdan geldende opslagtarief vergoeden totdat de betreffende producten aan de derde partij zullen zijn geleverd.

 

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Eigendom van de door PVO geleverde producten gaat pas over op Klant onder de opschortende voorwaarde dat Klant de koopsom volledig heeft voldaan. Door PVO geleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht (mits tegen directe betaling) of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

 

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 PVO is niet aansprakelijk, voor zover mogelijk op grond van de wet, voor:

 • indirecte schade;
 • gevolgschade;
 • schade wegens gederfde winst;
 • vertragingsschade;
 • elke andere aanvullende schade in welke vorm dan ook;
 • schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie en / of materialen door of namens Klant;
 • schade verband houdend met door of namens PVO gegeven inlichtingen en/of adviezen.

7.2 Elke aansprakelijkheid van PVO zal steeds beperkt zijn tot het bedrag die haar verzekeringsmaatschappij voor de betreffende aansprakelijkheid uitkeert onder de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering met een maximum van de totale som van het factuurbedrag (ex BTW) zoals door PVO aan Klant gefactureerd en door Klant aan PVO betaald, voor de betreffende levering.

7.3 Op eerste schriftelijk verzoek van Klant zal PVO een afschrift van de actuele verzekeringspolis aan Klant toesturen. Klant heeft het recht om additionele verzekering te verzoeken waarbij Klant de daarmee verband houdende additionele verzekeringspremie voor haar rekening zal nemen.

7.4 Enig recht op schadevergoeding vervalt indien Klant niet binnen vijf (5) werkdagen na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt het ontstaan van de schade, de omvang alsmede de oorzaak schriftelijk en gedetailleerd onderbouwd aan PVO heeft gemeld.

7.5 Klant vrijwaart PVO voor alle schade die PVO mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door PVO geleverde producten, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid als gevolg van het niet, of niet volledig dan wel tijdig, voldoen van een recycling bijdrage.

7.6 Voor enige garantie op de door Koper gekochte producten verwijst PVO Klant door naar de betreffende producent / toeleverancier waarbij PVO zich op commercieel redelijke wijze zal inspannen om Koper te assisteren bij het claimen van enige garanties, vrijwaringen of andere aanspraken jegens dergelijke producenten / toeleveranciers, altijd evenwel in de mate waarin PVO zulks opportuun acht.

 

8 GEBREKEN

8.1 Klant dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste producten zijn geleverd; en
 • kwantiteit; en
 • of er sprake is van zichtbare (transport) schade; en
 • of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Worden zichtbare gebreken en/of onvolkomenheden geconstateerd dan dient Klant deze te vermelden op de aflever bon en / of het vervoersdocument.

8.3 Niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen vijf (5) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan PVO.

8.4 Indien Klant geen schriftelijke melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, heeft PVO het recht de klacht af te wijzen en niet in behandeling te nemen en vervallen de rechten van Klant daaromtrent.

8.5 Klachten over facturen dient Klant binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan PVO.

8.6 Getoonde monsters / modellen gelden slechts ter illustratie, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden. PVO is niet gehouden tot levering van producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van PVO of haar toeleveranciers zijn genomen.

8.7 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na levering.

 

9 OVERMACHT

9.1 Indien een overmacht-situatie in de weg staat aan het (tijdig) nakomen van enige contractuele verplichting dan zullen PVO en Klant overleg voeren teneinde na te gaan of afwijkende afspraken gemaakt kunnen worden die voor beide partijen redelijk zijn, onder de alsdan van toepassing zijnde overmacht-situatie. Overmacht omvat mede overstromingen, brand, overheidsmaatregelen, stakingen, rellen, natuurrampen en extreme weersomstandigheden, epidemische of pandemische ziekten, terroristische acties en / of oorlogshandelingen alsmede een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door een toeleverancier van PVO. Indien de producten gedurende de overmacht-situatie door of namens PVO worden opgeslagen, dan zal Klant aan PVO het alsdan geldende opslagtarief vergoeden. Voormelde opslagkosten zullen maandelijks vooruit gefactureerd worden en dienen binnen veertien (14) dagen na dagtekening factuur aan PVO te zijn betaald. Indien, gelet op het concrete leveringsmoment van de producten, achteraf mocht blijken dat Klant teveel opslagkosten heeft betaald, dan zal PVO het teveel betaalde binnen veertien (14) dagen aan Klant terugbetalen. Een overmacht-situatie ontslaat Klant nimmer van haar verplichting tot tijdige betaling van de koopsom.

9.2 Indien de overmachtstoestand langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een aangetekende brief waarin de ontbinding wordt medegedeeld. Indien Klant gebruik maakt van dit recht dan zal PVO zich vervolgens inspannen de betreffende producten aan een derde partij te verkopen, tegen haar conveniërende voorwaarden. Klant accepteert reeds nu voor alsdan, om in een dergelijk geval aan PVO het prijsverschil te vergoeden, indien de producten tegen een lagere prijs aan voormelde derde partij worden verkocht. Tevens zal Klant aan PVO het alsdan geldende opslagtarief vergoeden totdat de betreffende producten aan de derde partij zullen zijn geleverd. PVO is bereid afstand te doen van haar in dit artikel vermelde recht tot ontbinding, indien Klant aangeeft bezwaar te hebben tegen een dergelijke ontbinding en onder gelijktijdige betaling aan PVO van de relevante (restant)koopsom en opslagkosten.

 

10 GARANTIE

10.1 PVO verleent, als niet zijnde de producent, geen (product)garanties. Zij verwijst hiervoor naar de fabrieksgaranties van de producent van de geleverde producten en zal in geval van een aanspraak op deze garantie door Klant, Klant, geheel onverplicht en onder verwijzing naar voormeld artikel 7.6, ondersteunen bij het verkrijgen van dergelijke garantie(s).

 

11 INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 Ook voor wat betreft intellectuele eigendomsrechten aanvaardt PVO geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar geleverde producten, bijvoorbeeld indien een product onverhoopt een inbreuk zou maken op intellectuele eigendomsrechten van een derde.

 

12 TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen PVO en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen die ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (Nederland), tenzij PVO als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.