Algemene Voorwaarden van Greening Components BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te (5248 NL) Rosmalen aan de Graafsebaan 135, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59720301. Greening Components BV neemt deel aan het economisch verkeer onder haar handelsnaam “PVO International”. Greening Components BV wordt hierna aangeduid als  “PVO“;

 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen PVO en haar contractspartijen (“Klant“).

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Een dergelijke afwijking dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van PVO.

1.3 Indien wegens strijd met enige wetsbepaling op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan; de overige bepalingen van Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 

2. AANBIEDINGEN/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Elke aanbieding van PVO is vrijblijvend.

2.2 Tussen PVO en Klant komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Klant een akkoord op de offerte heeft gegeven, of in geval van een transactie onder een bestaande opdrachtovereenkomst/Raamovereenkomst, indien Klant een verkooporderbevestiging van PVO heeft ontvangen.

2.3 De in artikel 2.2 vermelde offerte/verkooporderbevestiging vormt tezamen met de Algemene Voorwaarden de complete overeenkomst tussen partijen. De algemene voorwaarden van Klant zijn nimmer van toepassing. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd middels een rechtsgeldig door bevoegde vertegenwoordigers ondertekend document.

2.4 In geval van strijdigheid tussen een verkooporderbevestiging en de Algemene Voorwaarden prevaleert de verkooporderbevestiging.

 

3. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Wijzigingen van prijzen, zoals maar niet gelimiteerd, tot inkoop-, loon-, materiaal- en vrachtkosten, sociale- en overheidslasten, verzekeringspremies en belastingen alsmede andere kosten, geven PVO het recht de door haar aan Klant in rekening te brengen prijzen eveneens te wijzigen, waarbij PVO aan Klant een schriftelijke onderbouwing zal verstrekken. Klant is gehouden de aldus extra doorbelaste kosten aan PVO te vergoeden tenzij Klant de Overeenkomst schriftelijk ontbindt binnen twee werkdagen na dagtekening van voormelde schriftelijke onderbouwing.

 

4. BETALING

4.1 Voorafgaand aan de levering van de producten, verstuurt PVO aan Klant de verkooporderbevestiging welke door Klant vóór levering, doch uiterlijk binnen de overeengekomen betaaltermijn, dient te worden voldaan.

4.2 Betaling dient te geschieden in euro zonder verrekening, korting, inhouding of opschorting uit welke hoofde dan ook.

4.3 Ingeval van niet-tijdige betaling, is Klant automatisch in verzuim en is Klant rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

4.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement, surseance van betaling van, dan wel overige betalingsmoeilijkheden bij, Klant worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is PVO bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van PVO schadevergoeding te vorderen. Tevens zal Klant het er alsdan toe leiden dat op eerste schriftelijk verzoek van PVO adequate zekerheden worden gesteld, bij gebreke waarvan PVO het onvoorwaardelijke recht heeft om de Overeenkomst per direct te ontbinden.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van vijf (5)% van de factuurwaarde, met een minimum van EUR 500,-.

4.6 PVO is steeds gerechtigd te verrekenen met een al dan niet opeisbare vordering van Klant op PVO.

 

 5. LEVERING

5.1 Pas na ontvangst van de betaling, of in het geval van aankoop op krediet en de kredietlimiet toereikend is, zal PVO overgaan tot levering van de producten (Ex Works Incoterms 2010), op de plaats en (indicatieve) datum als vermeld in de verkooporderbevestiging. Tegen betaling kan PVO voor haar klant via Incoterms DDP leveren tegen de daarvoor geldende prijzen en condities.

5.2 De leverdatum en het tijdstip van levering gelden nimmer als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Klant PVO schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij PVO en Klant een redelijke termijn zullen overeenkomen om de levering alsnog te laten plaatsvinden.

5.3 PVO is gerechtigd een bestelling in gedeelten te factureren en/of te leveren.

5.4 Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten maximaal twee (2) weken worden opgeslagen voor rekening van Klant.

5.5 Indien de Klant de producten niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.4 heeft afgenomen of als Klant aangeeft de producten niet te zullen afnemen, dan komt de leveringsverplichting van PVO te vervallen en verbeurt Klant een direct opeisbare boete ter hoogte van 10% van de factuurwaarde van de betreffende producten, ongeacht enige overige rechten van PVO, zoals nakoming en/of schadevergoeding.

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 De door PVO geleverde producten blijven haar eigendom totdat Klant de koopsom volledig heeft voldaan. Door PVO geleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht (mits tegen directe betaling) of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 PVO is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder begrepen maar niet uitsluitend:aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;

  • indirecte schade;
  • gevolgschade;
  • schade wegens gederfde winst;
  • vertragingsschade;
  • schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie en/of materialen door of namens Klant;
  • schade verband houdend met door of namens PVO gegeven inlichtingen en/of adviezen.

7.2 PVO aanvaardt nimmer meer aansprakelijkheid dan er dekking is onder de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering met een maximum van de totale som van factuurbedragen (ex BTW) zoals door PVO aan Klant gefactureerd, en door Klant aan PVO betaald, in de voorafgaande zes (6)

7.3 Op eerste schriftelijk verzoek van Klant zal PVO een afschrift van de actuele verzekeringspolis aan Klant toesturen. Klant heeft het recht om additionele verzekering te verzoeken waarbij Klant de daarmee verband houdende additionele verzekeringspremie voor haar rekening zal nemen.

7.4 Enig recht op schadevergoeding vervalt indien Klant niet binnen vijf (5) werkdagen na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt het ontstaan van de schade, de omvang alsmede de oorzaak schriftelijk en gedetailleerd onderbouwd aan PVO heeft gemeld.

7.5 Klant vrijwaart PVO voor alle schade die PVO mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door PVO geleverde producten.

7.6 Voor enige garantie op de door Koper gekochte producten verwijst PVO Klant door naar de betreffende producent/toeleverancier waarbij PVO zich op commercieel redelijke wijze zal inspannen om Koper te assisteren bij het claimen van enige garanties, vrijwaringen of andere aanspraken jegens dergelijke producenten/toeleveranciers, altijd evenwel in de mate waarin PVO zulks opportuun acht.

 

8. GEBREKEN

8.1 Klant dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste producten zijn geleverd; en
  • kwantiteit; en
  • of er sprake is van zichtbare (transport) schade; en
  • of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Worden zichtbare gebreken en/of onvolkomenheden geconstateerd dan dient Klant deze te vermelden op de aflever bon en/of het vervoersdocument.

8.3 Niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen vijf (5) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan PVO.

8.4 Indien Klant geen schriftelijke melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervallen de rechten van Klant daaromtrent.

8.5 Klachten over facturen dient Klant binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan PVO.

8.6 Getoonde monsters / modellen gelden slechts ter illustratie, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden. PVO is niet gehouden tot levering van producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van PVO of haar toeleveranciers zijn genomen.

8.7 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na levering.

 

9. GARANTIE

9.1 PVO verleent, als niet zijnde de producent, geen (product)garanties. Zij verwijst hiervoor naar de fabrieksgaranties van de producent van de geleverde producten en zal in geval van een aanspraak op deze garantie door Klant, Klant, geheel onverplicht en onder verwijzing naar voormeld artikel 7.6, ondersteunen bij het verkrijgen van dergelijke garantie(s).

 

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Ook voor wat betreft intellectuele eigendomsrechten aanvaardt PVO geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar geleverde producten, bijvoorbeeld indien een product onverhoopt een inbreuk zou maken op intellectue(e)l(e)  eigendomsrecht(en) van een derde.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen PVO en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen die ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (Nederland), tenzij PVO als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.