+31 (0)85-7820055

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Greening Components B.V.
 
 
Versie 2.0, 23 november 2016
 
 
DEFINITIES
 
Aanvraag: De ingediende aanvraag van de Wederpartij tot aankoop van één of meer Producten.
 
Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Greening Components B.V.
 
Greening Components B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Greening Components B.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch, kantoorhoudende te (5248NL) aan de Graafsebaan 135, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 59720301, handelend onder de naam PVO International.
 
Overeenkomst: De Algemene Voorwaarden en/of andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
 
Product: Ieder op grond van de Overeenkomst door Greening Components B.V. ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of daarmee gelijk te stellen product.
 
Wederpartij: De partij die de opdracht indient bij Greening Components B.V.

1      TOEPASSELIJKHEID
1.1     Deze algemene voorwaarden van Greening Components, ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Greening Componentsen haar wederpartij ("Klant"), alle bestellingen, opdracht bevestigingen en aanbiedingen daaronder inbegrepen.
1.2     Van de Algemene Voorwaarden kan slechts in een individueel geval schriftelijk worden afgeweken.
1.3     Indien wegens strijd met enige wetsbepaling op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan; de overige bepalingen van Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 
2      AANBIEDINGEN/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1     Elke aanbieding van Greening Componentsis vrijblijvend, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2     Tussen Greening Componentsen Klant komt een overeenkomst tot stand doordat de Klant de opdracht bevestiging van Greening Componentsaanvaardt door ondertekening daarvan, of door de uitvoering daarvan door Klant.
2.3     De opdracht bevestiging vormt tezamen met de Algemene Voorwaarden de complete overeenkomst tussen partijen ("Overeenkomst"). De algemene voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing en enige latere verwijzing komt geen werking toe. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd middels een schriftelijk stuk dat rechtsgeldig door vertegenwoordigers van beide partijen is ondertekend.
2.4     In geval van strijd tussen de onderliggende documenten waaruit de Overeenkomst bestaat, geldt de volgende rangregeling waarbij het eerder genoemde stuk prevaleert boven het later genoemde:
a.          de opdracht bevestiging;
b.          de tekst van deze algemene voorwaarden;
c.          Bijlage 2;
 
3      PRIJZEN
3.1     Alle prijzen staan vermeld in de opdracht bevestiging en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen.
3.2     Montage-, of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van Klant.
3.3     Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Greening Componentshet recht de prijs te wijzigen.
 
4      BETALING
4.1     Voorafgaand aan de verzending en levering van de producten, verstuurt Greening Componentsaan Klant de desbetreffende factuur welke door Klant voor levering dient te worden voldaan op een door Greening Componentsaan te geven wijze, tenzij anders overeengekomen.
4.2     Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting, inhouding of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4.3     Ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is onder de Overeenkomst, komt Klant automatisch in verzuim en is Klant rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.
4.4     Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is Greening Componentsbevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Greening Componentsschadevergoeding te vorderen.
4.5     Ingeval van niet-tijdige betaling worden Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht van vijf (5)% van de factuurwaarde, met een minimum van EUR 500,-.
4.6     Greening Componentsis steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van Klant op Greening Components. Greening Componentszal Klant indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
 
5      LEVERING
5.1     Pas na ontvangst van betaling van de koopprijs zal Greening Componentsovergaan tot levering van de producten FCA (Incoterms 2010) op de plaats en datum als vermeld in de opdracht bevestiging.
5.2     De verwachte en of overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Klant Greening Componentsschriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Greening Componentseen redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5.3     Greening Componentsis gerechtigd verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Greening Componentsgerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.4     Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten maximaal vier (4) weken worden opgeslagen voor rekening en risico van Klant.
5.5     Indien de Klant de producten niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.4heeft afgenomen of als Klant aangeeft de producten niet te zullen afnemen, dan komt de leveringsverplichting van Greening Componentste vervallen en verbeurt Klant een direct opeisbare boete ter hoogte van 10% van de factuurwaarde van de betreffende producten.
 
6      EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1     De door Greening Componentsgeleverde producten blijven het eigendom van Greening Components, totdat Klant de koopsom volledig heeft voldaan.Door Greening Componentsgeleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.
 
7      AANSPRAKELIJKHEID
7.1     Indien aansprakelijkheid zijdens Greening Componentsonder deze Overeenkomst zou ontstaan wegens (i) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de Overeenkomst, (ii) inbreuk op haar garantieverplichtingen, (iii) onrechtmatige daad of uit andere hoofde, dan is de aansprakelijkheid van Greening Componentsbeperkt als bepaald in dit artikel 7.
7.2     Greening Componentskan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. Greening Componentsis niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen maar niet uitsluitend:
  • a.      aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
  • b.      indirecte schade;
  • c.       gevolgschade;
  • d.      schade wegens gederfde winst;
  • e.      vertragingsschade;
  • f.       schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking;
  • g.      informatie of materialen door Klant;
  • h.      schade wegens door Greening Componentsgegeven inlichtingen of adviezen.
7.3     Met inachtneming van artikel 7.1, is de aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen beperkt tot de corresponderende factuurbedrag dat daadwerkelijk door Klant is betaald. 
7.4     Het recht van Klant schadevergoeding ontstaat pas, indien Klant na het ontstaan ervan conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Greening Componentsheeft gemeld.
7.5     Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt na verloop van een 30 dagen na de gebeurtenis, waarop de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
7.6     Klant vrijwaart Greening Componentsvoor alle schade die Greening Componentsmocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Greening Componentsgeleverde producten.
7.7     Slechts voor zover Greening Componentszelf als koper van de betreffende producten gerechtigd is tot bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen ten aanzien van die producten jegens toeleverancier van Greening Components, zal Greening Componentszich op commercieel redelijke wijze inspannen om die garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen jegens toeleveranciers beschikbaar te stellen aan Klant in de mate waarin Greening Componentszulks geschikt acht.
 
8       GEBREKEN
8.1     Klant dient de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
a.      of de juiste producten zijn geleverd;
b.      of de geleverde producten wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
c.       of er sprake is van zichtbare (transport) schade; en,
d.      of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
8.2     Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient Klant deze te vermelden op de afleveringsbon en/of het vervoersdocument.
8.3     Niet-zichtbare gebreken dient Klant binnen drie (3) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Greening Components.
8.4     Indien Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt de klacht niet in behandeling genomen en vervallen de rechten van Klant daaromtrent.
8.5     Klachten over facturen dient Klant binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Greening Components.
8.6     Getoonde of verstrekte monsters / modellen gelden slechts ter illustratie, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden. Greening Componentsis niet gehouden tot levering van producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van Greening Componentsof haar toeleveranciers zijn genomen.
8.7     Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na levering.
 
9      GARANTIE
9.1     Greening Components verleent, als niet zijnde de producent, geen (product)garanties. Zij verwijst hiervoor naar de fabrieksgaranties van de producent van de geleverde goederen en zal in geval van een aanspraak door Klant op deze garantie haar ondersteunen bij het verkrijgen van deze garantie(s).
9.2     De garantietermijn vangt aan op het moment van levering als bedoeld in artikel 5.
9.3     Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak.
9.4     Het recht op garantie vervalt indien het product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greening Componentsenige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het product zijn verricht of aangebracht.
9.5     Indien Klant een beroep doet op een garantie, dient Klant binnen 14 dagen Greening Componentsin staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken op een naar keuze van Greening Componentste bepalen plaats, bij gebreke waarvan Klant geen rechten kan ontlenen aan de garantie.
9.6     De garantie als bedoeld in dit artikel 9komt automatisch te vervallen, in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de desbetreffende toeleverancier of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 
10   INTELLECTUELE EIGENDOM
10.1Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door Greening Componentsgeleverd product inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan zal Greening Componentsnaar haar keuze en na overleg met Klant de betrokken zaak vervangen door een product, dat geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
10.2Klant heeft geen recht op vervanging van het product, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij Greening Componentsniet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.
 
11   ONTBINDING OVEREENKOMST
11.1 Indien Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de Overeenkomst met Greening Componentsvoldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Greening Components, na Klant schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die Greening Componentsop Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
 
12   OVERMACHT
12.1Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Greening Componentszijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Greening Components, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Greening Components, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Greening Componentsafhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
12.2Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Greening Componentsis in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
 
13   TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
13.1Op alle rechtsbetrekkingen tussen Greening Componentsen Klant is het Nederlands recht van toepassing.
13.2Geschillen die ontstaan voorvloeiend uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch (Nederland), tenzij Greening Componentsals eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.
Fabrikanten
Snel zoeken
  Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Topproducten